Magyarországi Vaszati Szövetség

2003. őszén megalapítottuk a Magyarországi Vaszati Szövetséget, mely elsődleges céljaként tűzte ki a Vaszati minél szélesebb körű elterjesztését, ugyanakkor tisztaságának megőrzését.

A Vaszati tudománya – ha csak az írásos emlékeket vesszük figyelembe – több, mint 5000 évesre tehetõ, és legnagyobb szerencsénkre e hosszú idő alatt sem veszített semmit értékébõl: az ősi tudás ugyanúgy jutott el hozzánk, ahogyan az a Védikus Írásokban le volt írva. Nem alakultak ki különböző – egymásnak ellentmondó – iskolák, irányzatok, mint az más építészeti és térrendezési irányzatoknál megfigyelhető, így a Vaszati tudománya ma is egységes és univerzális, így valamennyi építészeti irányzat hátterét, illetve alapját képezheti.

A Magyarországi Vaszati Szövetség nagy gondot fordít arra, hogy e tudomány tisztaságát a jövőben is megőrízzük.

A Vaszati tisztaságának megőrzése érdekében, tanfolyamaink elvégzése után a tanácsadók a Vaszati Szövetség támogatásával és útmutatásával végzik szaktanácsadói tevékenységüket, mely mind a leendő ügyfél, mind a szaktanácsadó javára válik. A nálunk végzett hallgatók folyamatos továbbképzéséről, illetve a tapasztalatcseréről rendszeres találkozók alkalmával gondoskodunk.

Ha hitelef forrásból akarsz tanácsot kapni, vagy tanulni, fordulj a Magyarországi Vaszati Szövetség szaktnácsadóihoz, akiket megtalálsz a weboldalunkon.  A Szövetség által ajánlott tanácsadókban bátran megbízhatsz!

A Magyarországi Vaszati Szövetség célja:

– a Vaszati minél szélesebb körű elterjesztése, ennek érdekében tanfolyamok, előadások szervezése, könyvek és egyéb kiadványok kiadása és terjesztése,

– a Vaszati tisztaságának és hitelességének a megőrzése,

– a szaktanácsadók munkájának segítése és ellenőrzése,

– tökéletes otthonok teremtése.

A Magyarországi Vaszati Szövetség tisztségviselői:

Manhertz Edit – alapító, elnök

Molnárné Lakatos Zsuzsanna – elnökhelyettes

Manhertz József – elnökhelyettes

 

Jelenleg ők az akreditációs és etikai bizottság tagjai is.

 A Magyarországi Vaszati Szövetség tagsága

Részletek az Alapszabály ide vonatkozó részéből:

3.1. Az Egyesület tagja minden olyan természetes személy, aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, és kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére. Az egyesületi tagság az alapítást követően a belépési kérelemnek az elnök általi elfogadásával és tagdíj befizetésével keletkezik.

3.2. Az egyesület tagja lehet minden olyan jogi személy, amely az Egyesület munkájában közreműködést vállal, illetve fizeti a tagdíjat. A tagdíj ez esetben minimum 15.000,-Ft évente, melyet a közgyűlés határoz meg, és fogad el. Minden jogi személy tag kedvezményt kap az egyesület által szervezett előadások árából, megkapja a Vaszati Szövetség zártkörű elektronikus hírlevelét, valamint az energetikai eszközökhöz kedvezményes áron juthat hozzá.

3.3. Az Egyesület pártoló tagja lehet az a természetes- vagy jogi személy, aki érdeklődik a Vaszati iránt és az egyesület céljaival egyetértve vagyoni hozzájárulással támogatja annak működését, céljai elérését, de nem rendelkezik a rendes tag teljes jogosítványaival.

– Abban az esetben ha a hozzájárulás mértéke éves szinten eléri az 5.000,-Ft összeget, akkor az adományozó jogosult a Vaszati Szövetség zártkörű elektronikus hírlevelére.

– Amennyiben a hozzájárulás mértékre éves szinten eléri, vagy meghaladja a 15.000,-Ft összeget, akkor a pártoló tag jogosult a Vaszati Szövetség zártkörű hírlevelére, és kedvezményre az előadások és tanfolyamok árából*, valamint kedvezményt kap az energetikai eszközök árából.

*A kedvezmény a gyakorlatban azt jelenti, hogy a tanfolyamoknál meghirdetett koránkelő kedvezmény a kedvezményes határidő lejárta után is érvényes rá.

3.4. Szakértői tagság. Az Egyesület szakértői tagja lehet az a természetes személy, aki az Egyesület által szervezett Vaszati szaktanácsadói tanfolyamot elvégezte, és abból sikeres vizsgát tett. A szaktanácsadói vizsga feltétele az egyesületi rendes tagság, illetve, hogy a szövetség akkreditációs és etikai bizottsága jóváhagyja a jelentkezését.

A szaktanácsadó oktatói tevékenységet is végezhet, azonban az oktatás során az akkreditációs és etikai bizottság által jóváhagyott tanmenetet és tankönyveket köteles használni. Az oktatói tevékenység feltétele legalább három év szaktanácsadói tapasztalat és az akkreditációs és etikai bizottság jóváhagyása.

A szakértők számára az egyesületi rendes tagság kötelező. A szakértők éves tagdíja 15.000,-Ft.

A szakértő szakértői tevékenységet végezhet, megkapja a Vaszati Szövetség zártkörű elektronikus hírlevelét, és nagykereskedelmi áron jogosult az energetikai eszközöket beszerezni.

3.5. Tiszteletbeli tagság. Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet minden olyan híres ember, akit az Egyesület közgyűlése tiszteletbeli tagnak választ. A tiszteletbeli tag kimagasló szakmai vagy társadalmi értékei alapján, hírnevével támogatja az egyesületet. Nem rendelkezik a rendes tagokat megillető jogosítványokkal, de a közgyűlés dönthet egyedileg erről másként is. A közgyűlésen csak tanácskozási joggal rendelkezik, szavazati joga nincs és nem választható. A tiszteletbeli tagra nem vonatkozik a tagdíjfizetési kötelezettség. Az Egyesület tiszteletbeli tagja Marcus Schmieke, a Vaszati európai megalapítója.

A tagság egy naptári évre érvényes, az aktuális évi tagdíjak befizetési határideje január 31.

A tagok jogai és kötelezettségei

7. Az egyesület tagja jogosult az egyesület tevékenységében részt venni, kötelesek a szaktanácsadókkal együttműködve dolgozni. Az egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik. Az Egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet az Egyesület működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult közgyűlés döntéshozatalában. A szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja. Tisztségviselőként bármelyik tag megválasztható.

8. Az Egyesület tagja köteles a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat megfizetni, továbbá köteles tevékenyen közreműködni az egyesületi célok megvalósításában: a közgyűlés által meghatározott konkrét programok végrehajtásában.

A Szövetség pártoló tagja nem vesz részt a közgyűlés határozathozatalában, tisztségviselőt nem választ és annak nem megválasztható.

A Szövetség szakértő tagja részt vesz a közgyűlés határozathozatalában, tisztségviselõt választ és annak megválasztható.

A Szövetség tiszteletbeli tagja nem vesz részt a közgyűlés határozathozatalában, tisztségviselőt nem választ és annak nem megválasztható.

A Szövetség felépítése

Elnökség (tagjai: Manhertz Edit, Molnárné Lakatos Zsuzsanna, Manhertz József)

Akreditációs és etikai bizottság (tagjai: Manhertz Edit, Molnárné Lakatos Zsuzsanna, Manhertz József)

Feladatai:
– jóváhagyja az oktatási csomagot
– közvetlenül ellenõrzi az oktatás minőségét és menetét
– vizsgáztat
– kiadja a diplomát a sikeres vizsgát tett hallgatók számára
– szaktanácsadónak nevezi ki a diplomás, szaktanácsadónak jelentkezõ hallgatókat
– jogosult visszavonni a szaktanácsadói és oktatói kinevezést, ha az szükséges.

Szakértői tagok

Pártoló tagok

Tiszteletbeli tagok